Grönska utreder cirkulära system för vertikal odling

I början av 2018 initierade Grönska ett projekt kring cirkulära system tack vare beviljade projektmedel från Naturvårdsverket.

Fokus för planeringsprojektet är att utreda cirkulära flöden i staden och att undersöka hur en storskalig vertikal odling kan integreras i stadens flöde för att uppnå hållbar utveckling. Specifikt så kommer cirkulärt nyttjande av koldioxid, näring och restvärme att utredas och utvecklas. I projektet samarbetar Grönska med bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och KTH.

Effekterna Grönska vill uppnå är att få mer djupgående förståelse kring hur stadens flöden kan tillvaratas för att uppnå en mer resurseffektiv och hållbar odling. Över hälften av den mat som konsumeras i Sverige importeras, genom att odla lokalt kan livsmedelstransporter minskas och självförsörjningsgraden öka.

 

Natalie de Brun